Recenzní řízení

Recenzní řízení probíhá anonymně dvěma nezávislými odborníky. V případě, že oba příspěvek doporučí k tisku bez výhrad, je zařazen do tisku. Jestliže recenzenti zjistí v textu dílčí nedostatky, které podle jejich názoru brání otištění, je s nimi autor seznámen a vyzván k zjednání nápravy. Po jejím provedení je příspěvek opět předložen k recenznímu řízení. V případě rozdílných názorů recenzentů je studie zaslána k posouzení dalšímu odborníkovi. Jestliže oslovení recenzenti usoudí, že příslušný příspěvek neodpovídá nárokům kladeným na odborný text, je autorovi vrácen. Konečné rozhodnutí o otištění všech příspěvků je v pravomoci šéfredaktora.

Formulář recenzního posudku

Úvod > Recenzní řízení