Current issue

2021 (2)

ISSN: 2336-6699
116 pages

Editorial. Balkán-etnologický kaleidoskop Tereza Lančová — Kiril Christov, p. 5 Studie Dobrudža jako „jablko sváru“ mezi Bulharskem a Rumunskem Canka Amelian, p. 9-25 Rozmach Islámu na Balkáně — řád Bektášíja Kestrina Peza, p. 26-56 Krajanské skupiny na Balkáně jako téma české etnologie/antropologie Tereza Lančová, p. 57-81 Ludvík Kuba a jeho grant od císařepána René Starhon, […]

Call for Papers

Call for papers: Paměť a krize (Studia Ethnologica Pragensia)

Hostující editorka a redakce časopisu Studia Ethnologica Pragensia vyhlašují výzvu autorkám a autorům k zasílání článků pro tematické číslo 2/2022, věnované otázkám paměti a krizí v interdisciplinární perspektivě.

 

Přijímáme teoretické a metodologické studie, včetně reflexe terénních výzkumů z následujících tematických oblastí:

1) Reflexe osobních i dějinných krizí v individuální a kolektivní paměti
2) Etické otázky výzkumu s traumatizovanými osobami či skupinami informátorů

3) Terénní výzkum v krizových oblastech (válečné konflikty, živelní pohromy, pandemie apod.)

4) Metodologické a praktické otázky terénního výzkumu v čase krizí

5) Krize jako předmět folkloristického bádání

 

Krátké anotace studií (5–10 vět) zašlete prosím nejpozději do 1. 4. 2022, kompletní rukopisy je možné zasílat do 1. 6. 2022.

Kontaktní osoba: hostující editorka dr. Sandra Kreisslová (sandra.kreisslova@ff.cuni.cz).

Podrobnější informace a pokyny pro autory naleznete na našem webu.

 

Call for papers: Memory and crisis (Studia Ethnologica Pragensia)

The guest editor and editors of the journal Studia Ethnologica Pragensia announce a call for papers for thematic issue 2/2022, devoted to issues of memory and crises in an interdisciplinary perspective.

 

We accept theoretical and methodological studies, including reflection on fieldwork in the following thematic areas:

1) Reflections on personal and historical crises in individual and collective memory

2) Ethical issues of research with traumatized persons or groups of informants

3) Fieldwork in crisis areas (war conflicts, natural disasters, pandemics, etc.)

4) Methodological and practical issues of fieldwork in times of crisis

5) Crisis as a subject of folkloristic research

 

Please, send short annotations of studies (5–10 sentences) no later than 1 April 2022, complete manuscripts can be sent no later than 1 June 2022. Contact person: dr. Sandra Kreisslová (sandra.kreisslova@ff.cuni.cz). You can find more detailed information and instructions for authors on our website.